1. PERSONUPPGIFTSPOLICY

Denna personuppgiftspolicy beskriver hur Mobill Scandinavia AB, org.nr 556676-3123, (”Mobill”), behandlar dina personuppgifter. Mobill kommer i alla lägen se till att dina personuppgifter behandlas på ett lagenligt och korrekt sätt. Nedan finner du hur vi behandlar dina personuppgifter.


2. VEM ANSVARAR FÖR DINA PERSONUPPGIFTER?

Mobill är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.


3. VILKA PERSONER BEHANDLAR VI PERSONUPPGIFTER OM?

Vi behandlar personuppgifter om följande kategorier av personer:


• Besökare, dvs. en privatperson som besöker vår webbplats.

• Förfrågningsbesökare, dvs. en privatperson som vid besök på vår webbplats gör en förfrågan via formulär eller skickar e-post.

• Kontoinnehavare, dvs. en privatperson som innehar ett konto hos Mobill eller den privatperson som är företrädare för våra befintliga kontoinnehavare som använder eller ställer frågor om Mobills produkter eller tjänster.


4. VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI OM DIG?

4.1. För dig som är besökare

Vi kan komma att behandla följande personuppgifter om dig som besökare:

• IP-nummer och information om din användning av Mobills webbplats.


4.2. För dig som är förfrågningsbesökare

Vi kan komma att behandla följande personuppgifter om dig som förfrågningsbesökare:

• E-postadress

• Namn, samt

• IP-nummer och information om din användning av Mobills webbplats.

4.3. För dig som är kontoinnehavare

Vi kan komma att behandla följande personuppgifter om dig som kontoinnehavare:

• Namn,

• Personnummer,

• Kundnummer,

• Betalningsuppgifter,

• Transaktionshistorik,

• Kontaktuppgifter, såsom adress, e-postadress och telefonnummer,

• IP-nummer och information om din användning av Mobills webbplats, samt

• Platsinformation, såsom uppgift var du befinner dig vid en viss tidpunkt baserat på din mobils position.


5. VARFÖR OCH ENLIGT VILKEN RÄTTSLIG GRUND BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

För att kunna ingå och hantera avtal med dig som kontoinnehavare inhämtar och behandlar Mobill personuppgifter tillhörande dig. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig eller för att vidta åtgärder innan ett sådant avtal ingås. Om du inte lämnar dina ovan nämnda personuppgifter har vi inte möjlighet att erbjuda våra tjänster eller i övrigt fullgöra våra åtaganden gentemot dig. För det fall du är företrädare eller kontaktperson för en organisation som är kontoinnehavare är den lagliga grunden för vår behandling av personuppgifter om dig en intresseavvägning, dvs. att behandlingen är nödvändig för ett ändamål som rör vårt berättigade intresse av att upprätthålla och fullfölja våra åtaganden i avtalsrelationer. Om du inte lämnar dina personuppgifter är det inte säkert att vi kan fullgöra våra åtaganden mot organisationen.

Mobill inhämtar och behandlar även personuppgifter tillhörande dig som besökare på vår webbplats, förfrågningsbesökare och kontoinnehavare i syfte att kvalitetssäkra vår verksamhet, att kontakta dig och erbjuda samt marknadsföra våra tjänster till dig. Vi kan också komma att skicka relevanta marknadsföringserbjudanden till dig i form av bland annat nyhetsbrev, kampanjerbjudanden via sociala medier, sms och e-post. Den lagliga grunden är att behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna utveckla vår verksamhet och möta dina behov, marknadsföra våra produkter och tjänster som vi tror att du kan vara intresserad av. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för detta ändamål går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet mot bakgrund av de potentiella fördelar som marknadsföringen medför för dig. Du har dock rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring.

Vissa personuppgifter kan också behandlas på grund av att Mobill har en rättslig förpliktelse att fullfölja, exempelvis till följd av Mobills bokföringsskyldighet eller andra skyldigheter som åvilar oss enligt lag.


6. HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Mobill lagrar aldrig uppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi genomför därför regelbundna gallringar bland lagrade personuppgifter och tar bort de uppgifter som inte längre behövs.

Mobill sparar uppgifter om dig som kontoinnehavare så länge det finns ett aktivt avtal. Efter avtalsförhållandet har upphört sparar Mobill personuppgifterna så länge ett rättsligt anspråk förs eller kan göras gällande i anledning av avtalet. Mobill kan emellertid behöva lagra personuppgifterna även efter denna tidsperiod, bland annat för att administrera eventuella garantier, reklamationsfrister, för att följa lagkrav, hantera andra rättsliga krav som kan tänkas riktas mot Mobill som ej härrör från något avtal eller för att marknadsföra tjänster och skicka erbjudanden som Mobill tror kan vara av intresse för dig.

Mobill sparar uppgifter om dig som besökare av vår webbplats eller förfrågningsbesökare tills du invänt mot behandlingen av dina personuppgifter eller i högst 24 månader efter att du senast var inne på Mobills webbplats eller Mobill besvarat din förfrågan. Invänder du mot behandlingen raderar Mobill dina personuppgifter snarast möjligt.


7. VEM HAR TILLGÅNG TILL DINA UPPGIFTER?

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till och behandlas av tredje part. Det kan röra sig om koncernbolag, tjänsteleverantörer, juridiska rådgivare, revisorer, verksamhetskonsulter, myndigheter etc. Exempel på situationer när dina personuppgifter kan komma att överföras till tredje part är när sådan åtgärd krävs med anledning av lag, tvist, myndighetsförfrågan eller beslut, efter egen begäran alternativt när det krävs för uppfyllelse av ett för Mobill berättigat intressen. Mobill förblir alltjämt personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som överlämnas, medan tredje part beroende på omständigheterna antingen blir självständigt personuppgiftsansvarigt, med Mobill gemensamt personuppgiftsansvarigt eller Mobill personuppgiftsbiträde.


8. VAR LAGRAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Mobill kommer endast att behandla personuppgifter inom EU/EES.]


9. COOKIES

När du besöker vår webbplats använder vi cookies. Cookies är små textfiler som sparas i din enhet när du besöker en webbplats. Dessa cookies hjälper oss att förbättra din användarupplevelse på vår webbplats och hjälper oss att få reda på vilka sidor du är intresserad av. En del av dessa cookies är nödvändiga för funktionaliteten, medan andra används för att optimera och förbättra din upplevelse.

Mobill använder cookies för att samla in data och sammanställa bl.a. antalet besökare, vilka länkar besökare klickar på, demografi och intresse i syfte att kunna optimera vår webbplats och ge dig som besökare en bättre upplevelse på webbplatsen.

Vi använder också tredjepartskakor som utför spårning över flera domäner för att vi ska kunna tillhandahålla marknadsföring på andra webbplatser/i andra kanaler till dig.

Mobill sparar inte dina personuppgifter vad avser cookies. Du kan blockera cookies och fortfarande få tillgång till merparten av vårt innehåll. Om du väljer att blockera cookies, kan det försämra webbplatsens funktionalitet. För att blockera cookies måste du ändra säkerhetsinställningarna i din webbläsare.


10. PROFILERING

Mobill kan behandla dina personuppgifter genom profilering såsom analys om hur du använder vår webbplats, om vilka tjänster och erbjudanden du varit intresserad av, uppgifter om dina inköp för att tillhandahålla dig erbjudanden som vi tror passar dig. Du kan närsomhelst invända mot behandling av personuppgifter genom profilering. Detta gäller dock inte om sådan behandling är nödvändig för ingående eller fullgörande av avtal med dig eller om sådan behandling är tillåten enligt tillämplig lagstiftning.


11. VAD HAR DU SOM REGISTRERAD FÖR RÄTTIGHETER?

11.1. Rätt till tillgång

Du har rätt att vända dig till Mobill i egenskap av personuppgiftsansvarig och begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar, samt begära information om bland annat ändamålen med behandlingen och vilka som mottagit personuppgifterna. Mobill kommer i egenskap av personuppgiftsansvarig att förse dig med kostnadsfri kopia på de personuppgifter som behandlas. Vid eventuella extra kopior kan Mobill komma att ta ut en administrationsavgift.

11.2. Rätt till rättelse och begränsning

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få dina personuppgifter rättade eller, under vissa förutsättningar begränsade. Om du anser att Mobill behandlar personuppgifter om dig som är felaktiga eller ofullständiga kan du kräva att få dessa rättade eller kompletterade.

11.3. Rätt till radering

Du har även rätt att få dina uppgifter raderade bland annat om de inte längre är nödvändiga för ändamålet eller om behandlingen av dem baseras på samtycke och detta har återkallats. Det kan dock finnas lagkrav eller avtalsförhållande som gör att vi inte kan radera dina personuppgifter.

11.4. Rätt att invända

Som registrerad har du rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter om den lagliga grunden för behandlingen utgörs av intresseavvägning. Du som registrerad har även rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter om dessa behandlas för direkt marknadsföring.

11.5. Rätt till dataportabilitet

Som registrerad har du rätt att få ut de personuppgifter som du tillhandahållit Mobill som personuppgiftsansvarig och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Detta gäller dock under förutsättning att det är tekniskt möjligt och att behandlingen varit nödvändig för fullgörande av avtal.

11.6. Rätt att lämna in klagomål

Om du är missnöjd med hur vi behandlat dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss, se våra kontaktuppgifter i avsnitt 13. Du har även rätt att ge in ett klagomål på vår personuppgiftsbehandling till:


Datainspektionen / Integritetsskyddsmyndigheten (myndigheten byter namn till Integritetsskyddsmyndigheten under år 2018)


Box 8114

104 20 Stockholm

datainspektionen@datainspektionen.se


12. ÄNDRINGAR AV POLICYN

Mobill förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera denna policy. Vid materiella ändringar i policyn eller om befintlig information ska behandlas på annat sätt än vad som anges i policyn, kommer Mobill informera om detta på lämpligt sätt.


13. KONTAKTA MOBILL

Vid frågor eller vid andra önskemål avseende personuppgifter vänligen kontakta Mobills kontaktperson avseende personuppgiftshantering:


Kontaktuppgifter

Namn: Mikael Andersson, Mobill Scandinavia AB

Telefonnummer: 040-631 42 10

E-postadress: dpo@mobill.se